Genç Rondela Metal San. ve Tic. A.Ş.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında
İş Başvurusu Bölümü Aydınlatma Metni

Biz, Genç Rondela Metal San. ve Tic. A.Ş. (“Genç Rondela”) olarak, kişisel verilerinizin sizler için ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Faaliyetlerimizi icra ederken, bünyemizde bulunan kişisel verilerinizi emanet olarak görüyor ve bir “Emanetçi” sorumluluğu ile gerekli tüm idari ve teknik tedbirleri alarak kişisel verilerinizi koruyoruz.
İşbu Aydınlatma Metni, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. Maddesi kapsamında, https://gencrondela.com internet sitesinin Kariyer bölümüne istinaden İş Başvuru Formu üzerinden bizimle paylaşabileceğiniz kişisel verileriniz ile ilgili olarak, veri sorumlusu sıfatıyla Genç Rondela tarafından, sizi aydınlatmak ve bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.
İşbu Aydınlatma Metni ile Genç Rondela’nın kimliği (KVKK 10.a), bizimle paylaşabileceğiniz kişisel verilerinizin hangi amaçlarla işleneceği (KVKK 10.b), işlenen kişisel verilerinizin kimlere hangi amaçlarla aktarılabileceği (KVKK 10.c), veri toplama yöntemlerimiz ile hukuki sebepleri (KVKK 10.ç) ve sahip olduğunuz haklarınız (KVKK 10.d) konusunda sizleri bilgilendirmeyi
amaçlamaktayız.
1. Veri Sorumlusunun Kimliği (KVKK 10.a)
İşbu İnternet Sitesi, Genç Rondela Metal San. ve Tic. A.Ş.’ye ait olup, tarafımızla paylaşabileceğiniz kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatı ile Genç Rondela Metal San. ve Tic. A.Ş. nezdinde muhafaza edilecek ve korunacaktır.
2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı (KVKK 10.b)

Genç Rondela bünyesinde çalışmak isteyen kullanıcıların, bizimle iletişime geçmesine imkân tanımak ve bunu da mümkün olan en kolay şekilde sağlayabilmek amacıyla https://gencrondela.com alan adlı internet sitesinin Kariyer bölümünde bizimle paylaşabilecekleri bir İş Başvuru Formu oluşturduk. Genç Rondela bünyesinde çalışmak isteyen ilgililer, işbu bölümde iş başvurularını gerçekleştirebilirler.

İşbu İş Başvuru Formu üzerinden bizimle paylaşacağınız kişisel verilerinizi, daha hızlı ve etkin bir şekilde adayların başvurularını gerçekleştirebilmesi, iş başvurularınızı alabilmek, insan kaynakları süreçlerimizin yürütülebilmesi, planlamanın yapılabilmesi, size en uygun açık alanların kontrol edilebilmesi, açık alanlara en uygun adayın belirlenebilmesi ve başvurularınızın değerlendirilebilmesi amacıyla işlemekteyiz. Yine, işe alım sürecinde sizinle
mülakat amaçlı iletişim kurmak ve mülakat sırasında sizin nitelikleriniz ve deneyimleriniz ile işe alım yapılacak açık pozisyonun uyumlu olup olmadığını tespit etmek amacıyla işlemekteyiz.
3. Kişisel Verilerinizin Aktarılması ve Aktarılma Amacı (KVKK 10.c)
Bu bölümde bizimle paylaşabileceğiniz kişisel verileriniz, iş başvurunuzun değerlendirilebilmesi amacıyla, size uygun pozisyonlardaki birim yöneticileri, insan kaynakları birimimiz ve yönetim kurulumuz ile paylaşılabilecektir.
Başvuru Formu’nuzun Genç Rondela Sanayi Dış Tic. A.Ş. ile de paylaşılmasını, kutucuğu tıklayarak talep edebilirsiniz, işbu durumda onayınız ve talebiniz doğrultusunda başvurunuzun Genç Rondela Sanayi Dış Tic. A.Ş. ile paylaşılabilmesi, Genç Rondela Sanayi Dış Tic. A.Ş.’nin insan kaynakları yönetiminin gerçekleştirilebilmesi, planlamanın yapılabilmesi, size en uygun
açık alanların kontrol edilebilmesi, açık alanlara en uygun adayın belirlenebilmesi, başvurularınızın değerlendirilebilmesi, işe alım sürecinde sizinle mülakat amaçlı iletişim kurmak ve mülakat sırasında sizin nitelikleriniz ve deneyimleriniz ile işe alım yapılacak açık pozisyonun uyumlu olup olmadığını tespit etmek amacıyla Genç Rondela Sanayi Dış Tic. A.Ş. ile
paylaşabileceğiz.
Bu bölümde bizimle paylaşabileceğiniz kişisel verileriniz, yurtiçinde veya yurtdışında başkaca herhangi bir 3. Kişi ile paylaşılmamaktadır.
4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi (KVKK 10.ç)

Burada bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz, Kanun’un 5. Maddesinde kaleme alınan “ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması” hukuki sebebi ile ve ayrıca olası bir iş sözleşmesinin oluşturulup oluşturulmayacağının değerlendirilmesi bakımından “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması” hukuki sebebi ile ve başvurunuz hakkında işlem yapılabilmesi için “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi” hukuki sebebine ve son olarak da başvurunuz hakkında “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması” hukuki sebebi ile işlenmektedir.
Kişisel verileriniz, açık rızanız ile İş Başvuru Formu üzerinden paylaşmanız
suretiyle tamamen veya kısmen otomatik yolla işlenmektedir.
5. Kanuni Haklarınız (KVKK 10.d)
Kanun’un 11. Maddesinde haklarınız kaleme alınmış olup bu madde kapsamında aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz:
a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;
b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;
c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;
ç) kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme;
d) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme;
e) Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme;
f) kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e)
bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme;
g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi
nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; ve
ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara
uğranılması halinde zararın giderilmesini talep etme.
Burada yer alan haklarınız konusunda taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre bize (Genç Rondela Metal San. ve Tic. A.Ş.) iletebilir ve sizin için hazırladığımız KVKK Talep Formu’muzu kullanabilirsiniz.
Yayım Tarihi: 05.05.2020