Genç Rondela Metal San. ve Tic. A.Ş.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında
Teklif Talebi Bölümü Aydınlatma Metni

Biz, Genç Rondela Metal San. ve Tic. A.Ş. (“Genç Rondela”) olarak, kişisel verilerinizin sizler için ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Faaliyetlerimizi icra ederken, bünyemizde bulunan kişisel verilerinizi emanet olarak görüyor ve bir “Emanetçi” sorumluluğu ile gerekli tüm idari ve teknik tedbirleri alarak kişisel verilerinizi koruyoruz.
İşbu Aydınlatma Metni, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. Maddesi kapsamında, https://gencrondela.com internet sitesinin Teklif Talebi bölümünde teklif isteklerinize ilişkin mesajınızı iletebilmek için bizimle paylaşabileceğiniz kişisel verileriniz ile ilgili olarak, veri sorumlusu sıfatıyla Genç Rondela tarafından, sizi aydınlatmak ve bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.
İşbu Aydınlatma Metni ile Genç Rondela’nın kimliği (KVKK 10.a), bizimle paylaşabileceğiniz kişisel verilerinizin hangi amaçlarla işleneceği (KVKK 10.b), işlenen kişisel verilerinizin kimlere hangi amaçlarla aktarılabileceği (KVKK 10.c), veri toplama yöntemlerimiz ile hukuki sebepleri (KVKK 10.ç) ve sahip olduğunuz haklarınız (KVKK 10.d) konusunda sizleri bilgilendirmeyi
amaçlamaktayız.
1. Veri Sorumlusunun Kimliği (KVKK 10.a)
İşbu internet sitesi, Genç Rondela Metal San. ve Tic. A.Ş.’ye ait olup, tarafımızla paylaşabileceğiniz kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatı ile Genç Rondela Metal San. ve Tic. A.Ş. nezdinde muhafaza edilecek ve korunacaktır.
2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı (KVKK 10.b)
Sizden gelen talep üzerine teklif için hazırlık yapılabilmesi, teklifin oluşturulabilmesi, teklif verilebilmesi, olası iş ilişkisinin şartlarının belirlenebilmesi, sözleşme hazırlıkları gibi hususlarda iletişim kurabilmek, iş süreçlerinin yürütülmesi, denetimi, kontrolü, ilgili personellerden bilgi alınması, bilgi verilmesi, taraflar arasındaki sözleşmesel ilişkiyi oluşturabilmek, yorumlayabilmek, taahhüt ve beyan gibi kayıtların ispat edilebilmesi amacıyla kişisel verileriniz işlenebilecektir.
İşbu alanda size hitap edebilmemiz ve iletinize konu hususu araştırabilmemiz için adınızı-soyadınızı, sizinle irtibat kurabilmek ve/veya iletiniz hakkında size bilgi vermek ya da iletinize cevap verebilmek için e-posta adresinizi, telefon numaranızı, size daha doğru bir teklif sunabilmek, sizi daha iyi tanıyabilmek ve anlayabilmek amacıyla firma adınızı, internet sitenizin adresini, ulaşım, nakliye ve sair masrafları göz önünde bulundurabilmemiz için şehir bilgisini talep etmekte ve bizimle paylaştığınız kişisel verilerinizi işlemekteyiz. Yine size daha net, doğru ve rekabetçi fiyatlarla bir teklif verebilmek amacıyla çeşitli araştırmalar yapabilir ve bu araştırmalarda elde ettiğimiz kişisel verilerinizi işleyebiliriz. Bu bölümde ayrıca iletinizin detaylarını bizimle paylaşabileceğiniz notlarınız alanı bulunmaktadır.
3. Kişisel Verilerinizin Aktarılması ve Aktarılma Amacı (KVKK 10.c)
Bu bölümde bizimle paylaşabileceğiniz kişisel veriler, talebiniz hakkında işlem yapabilmek, maliyet hesabı yapabilmek, fiyat teklifimizi araştırabilmek ve talebinize konu işlemi gerçekleştirebilmemiz için, gerekli olduğu ölçüde, şirketimiz bünyesinde görevli ve iletinize konu ilgili bölümden sorumlu çalışma arkadaşlarımızla, bunlara ilaveten ayrıca ticari risklerimizin tespit ve analiz edilebilmesi, olası hukuki yükümlülüklerimizin anlaşılması için bizimle gizlilik
sözleşmesi çerçevesinde çalışan bizden bağımsız ancak bize hizmet veren avukatlarımız, danışmanlarımız ve sair çözüm ortaklarımızla ve grup şirketimiz Genç Rondela Sanayi Dış Tic. A.Ş. ile ve yine gerekli olması halinde ilgili 3. Kişilerle ve resmi kurum ve kuruluşlarla paylaşılabilecektir.
4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi (KVKK 10.ç)
Burada bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz, Kanun’un 5. Maddesinde kaleme alınan “ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması” hukuki sebebi ile ve ayrıca yine talebiniz mevcut ve/veya olası bir sözleşme ilişkisi ile ilgili ise “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması” hukuki sebebi ile ve yine talebiniz kapsamında yükümlülüklerimizin ifası ile ilgili ise
“veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi” hukuki sebebine ve son olarak da talebinize konu olabilecek “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması” hukuki sebebi ile https://gencrondela.com alan adlı internet sitesinin Teklif Talebi bölümünden paylaşılmak suretiyle tamamen veya kısmen otomatik yolla işlenmektedir.
5. Kanuni Haklarınız (KVKK 10.d)
Kanun’un 11. Maddesinde haklarınız kaleme alınmış olup bu madde kapsamında aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz:
a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;
b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;
c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;
ç) kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme;
d) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme;
e) Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme;
f) kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme;
g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; ve
ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini talep etme.
Burada yer alan haklarınız konusunda taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre bize (Genç Rondela Metal San. ve Tic. A.Ş.) iletebilir ve sizin için hazırladığımız KVKK Talep Formu’muzu kullanabilirsiniz.
Yayım Tarihi: 05.05.2020