GİZLİLİK POLİTİKASI

Güncelleme Tarihi: 15.07.2019
Size ait verilerin güvenliğinin sizin için ne kadar önemli olduğunun
bilincindeyiz. Bu bakımdan verilerinizin güvenle korunması ve gizliliğinin
sağlanması bizim için de çok önemlidir. Türk Kanunlarına göre Anonim Şirket
olarak kurulmuş olan ve Veri Sorumlusu sıfatıyla hareket eden Genç Rondela
Metal San. ve Tic. A.Ş. (bundan sonra “Genç Rondela” ya da “biz” olarak
anılacaktır) olarak kişisel verilerinize ve diğer gizli bilgilerinize saygı
göstermeyi ve bu bilgilerin güvenliğini sağlamak için tüm makul önlemleri
almayı ve yasaların gerektirdiği güvenlik tedbirlerini sunmayı taahhüt
etmekteyiz.
Genç Rondela Gizlilik Politikası, bu nedenle size ait verilerin Genç Rondela
tarafından hangi amaçlarla, ne şekilde kullanılacağı ve kimlerle
paylaşılabileceği konularında gerekli bilgiyi sağlamayı amaçlamaktadır.
İşbu Gizlilik Politikası yalnızca https://gencrondela.com (Bundan sonra “Site”
ya da “İnternet Sitesi” olarak anılacaktır) alan adı üzerinden verilen hizmetleri
kapsar. İnternet sitemiz aracılığı ile Genç Rondela tarafından kişisel
verilerinizin işlenmesi halinde bu veriler Gizlilik Politikamıza uygun olarak
kullanılacaktır.
SİTEYİ KULLANMANIZ, GİZLİLİK POLİTİKASI VE İLGİLİ KULLANIM
KOŞULLARINI KABUL ETTİĞİNİZ ANLAMINA GELECEKTİR.
İnternet sitemizi her ziyaret edişinizde Gizlilik Politikamızı görüntülemenizi
tavsiye ederiz. Zira, işbu Gizlilik Politikası, zaman zaman herhangi bir
sebepten dolayı Genç Rondela tarafından güncellenebilir. İnternet sitemizi
kullanmakla, Gizlilik Politikamızın en son sürümünü okumuş, değişen şartlarını
da kabul etmiş olduğunuz varsayılacaktır. Gizlilik Politikası’nda yapılan
değişiklikler, Site üzerinde yayımlandığı anda, kendiliğinden yürürlüğe
girecektir. Güncellenmiş her yeni sürüm, hali hazırda toplanmış bilgiler için de
hüküm ifade eder.
Gizlilik Politikası’nda gerçekleştirilecek her türlü güncelleme
https://gencrondela.com ana sayfasında, gizlilik bildirimi sayfasında ve uygun
42
görülen başka yerlerde yayımlanacak olup kişisel bilgilerinizin nasıl toplandığı,
kullanıldığı ya da paylaşıldığı konusunda bilgi sahibi olmanız sağlanacaktır.
Verilerinizin ve Kişisel Verilerinizin İşlenmesi
Veri, yorumlamak ve sunmak amacı ile toplanmış, çözümlenmiş yaş, boy,
ağırlık gibi sayısal ve marka, kanal adı, ülke, şehir gibi kategorik tüm
gerçeklere ilişkin bilgilerdir. Veriler, kişisel verilerinizi de kapsamaktadır.
Kişisel veri, isim, adres, e-posta adresi, telefon numarası, doğum tarihi, IP
adresi gibi kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.
Bu tür verileriniz, işbu Gizlilik Politikası’na ilaveten, Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu’na tam anlamıyla uyumlu bir biçimde işlenecektir. İşbu Gizlilik
Politikası ile ilgili yasal mevzuat arasında bir çelişki olması durumunda, yasal
mevzuat geçerli olacaktır.
Genç Rondela ve anlaşmalı hizmet sağlayıcılarımız; verilerinizi, iş
başvurularınızı değerlendirebilmek, iletilerinize konu şikayet, soru ve
görüşlerinizi araştırabilmek ve cevaplayabilmek, ihtiyaçlarınıza yönelik en
uygun çalışmaları yapmak, teklif talepleriniz doğrultusunda tekliflerimizi
iletebilmek, size daha iyi hizmet sunabilmek, internet sayfamızın kullanımını
kolaylaştırabilmek, tarafınızla reklam ve pazarlama çalışmaları paylaşmak,
fikirlerinize başvurmak, tarafınıza özel kampanya, ürün veya teklif geliştirmek
gibi amaçlarla kullanmaktadır.
Sitedeki bazı bölümler, belirli kişisel verilerinizi paylaşmanızı zorunlu
kılabilmektedir. Bu çerçevede kişisel verilerinizi yalnızca ilgili bölümdeki hizmet
ve faaliyetin ifa edilebilmesi amacıyla vermeniz gerekebilir. Kişisel verilerinizi
bu gibi durumlarda tarafımız ile paylaşmak tamamen sizin inisiyatifinizde olup,
paylaşmamayı tercih etmeniz halinde ilgili hizmet veya faaliyetlerimizden
yararlanamayabilirsiniz.
Genç Rondela, sizin kendi isteğiniz ile paylaşmış ve iletmiş olduğunuz kişisel
verilerinizi ve ayrıca yasal mevzuat kapsamında işlenme şartlarının bulunması
durumunda genel ilkelere uygun olarak kişisel verilerinizi işlemektedir.
Sitemize giriş yapmak için kişisel verilerinizin sağlamasını zorunluluk olarak
tutmamaktayız, sizden temin etmeniz istenilen bilgiler makul seviyede olup
43
daha fazla bilgi ifşa etmenizi gerektirmemektedir. Hizmetlerimizi size
sunabilmemiz için zorunlu olarak temin etmemiz gereken bilgilerin yanında
küçük kırmızı yıldız (“*”) işareti görebilirsiniz. Bu işaretin bulunmadığı her türlü
bilgi, seçimlik olarak sunabileceğiniz bilgilerdir.
Genç Rondela, kişisel verileriniz kapsamında:
• İş başvurularınızın alınması adımında kullanıcıların adı ve soyadı, iletişim
adresi, şehir, doğum yeri, doğum yılı, ev telefonu, cep telefonu, e-posta adresi,
askerlik durumu, ehliyet, seyahat engeli, cinsiyet, medeni durumu, çocuk
sayısı, eğitim durumu, okul adı, fakülte adı, bölüm adı, mezuniyet tarihi,
yabancı dil, yabancı dil derecesi, iş tecrübesi, görevi, en son çalışılan kuruluş,
çalışma süresi, ayrılma nedeni, kuruluştaki çalışması hakkında bilgileri;
• İletişim bölümünde, kullanıcıların ad ve soyadlarını, e-posta adreslerini, telefon
numaralarını, internet sitelerinin adresini ve kullanıcıların iletmek isteği
mesajları;
• Teklif talebi bölümünde, kullanıcıların ad ve soyadları, firma adı, e-posta
adresi, telefon numarası, şehir, internet sitesi adresi, talep edilen ürün ismi,
adet bilgisi ve varsa paylaşmak istedikleri notları;
• Bu bölümlerde yer alan hizmet ve faaliyetler kapsamında sizinle ilgili çeşitli
araştırmalar yapabilir ve bu araştırmalarda elde ettiğimiz verilerinizi;
• Ürün veya hizmetlere ilişkin tercihlerinizi veya geçmişteki deneyimlerinizi;
• Adres ve ürün sipariş bilgilerinizi;
• Faturalama ve ödeme araçlarına ilişkin bilgilerinizi toplayabilir, kullanabilir,
işleyebilir; çalışanlarımıza, anlaşmalı hizmet sağlayıcılarımıza, yetkili
satıcılarımıza, faaliyetlerimizi sürdürmekte bize yardımcı olan tedarikçilere ve
iştirakçilere, yetkili idari kuruluşlara ve yasal zorunluluklar doğrultusunda diğer
ilgili kişi ve kuruluşlara aktarabiliriz.
44
Genç Rondela, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Maddesine uygun
olarak,
• Kanunlarda açıkça öngörülmesi;
• Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya
rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının
hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması;
• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması
kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli
olması;
• Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu
olması;
• İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması;
• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu
olması;
• İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri
sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
hallerinde, izninizi almaksızın, özel nitelikli olmayan tüm kişisel verilerinizi
işleyebilecektir.
Özel nitelikli kişisel verileriniz ise (kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi,
felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf
ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri
ile biyometrik ve genetik verileri) ancak kanunlarda öngörülen hallerde
işlenebilecektir. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, Kurul tarafından
belirlenen yeterli önlemler alınmaktadır.
Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel verileriniz ise ancak kamu
sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım
hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve
yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili
45
kurum ve kuruluşlar tarafından işlenebilecek, bu hallerin dışında ise sizin açık
rızanız olmaksızın işlenmeyecektir.
Genç Rondela, kişisel verilerinizi, her hal ve şartta, hukuka ve dürüstlük
kurallarına uygun olmak; doğru ve gerektiğinde güncel olmak; belirli, açık ve
meşru amaçlar için işlenmek; işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü
olmak; ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre
kadar muhafaza edilmek şartıyla işleyecektir.
Kişisel verilerinizin, Genç Rondela tarafından işlenmesine ilişkin, kişisel
verilerinizin toplandığı her bir alan için ve ayrıca Site’de kullanılan çerezler için
ayrı ayrı aydınlatma metinleri hazırladık. İşbu aydınlatma metinlerine, ilgili
bölümlerden ulaşabileceğiniz gibi, Kariyer Bölümü Aydınlatma Metni,
İletişim Bölümü Aydınlatma Metni, Teklif Talebi Bölümü Aydınlatma
Metni ve Çerezler Hakkında Aydınlatma Metni köprüleri üzerinden
ulaşabilirsiniz.
Ayrıca, aşağıda belirtilen yöntemlerle de kişisel verilerinizi toplayabiliriz:
• Site sunucusu, internet protokolü (IP) adresiniz, tarayıcınızın türü ve dili,
uygulamaya giriş tarihi ve zamanı gibi uygulamadaki kullanıcı hareketlerinin
tarafımızdan takip edilmesine ve eğilimlerin tespit edilmesine yardımcı olacak
bilgileri otomatik olarak toplar.
• Cihazınıza, Site’ye erişiminizi kolaylaştırmak ve çevrimiçi deneyimlerinizi
kişiselleştirmek için bir ya da daha fazla çerez (tanımlama bilgileri) atanabilir
(gönderilebilir). Site, “çerezleri” Site’yi ziyaret ettiğinizde veya kullandığınızda
girdiğiniz kimi bilgileri dikkatle izleyebilmek için kullanır. “Çerezler” kayıt tutma
amacıyla bilgisayarınızda bulunan, kayıtların tutulabilmesini ve bu sayede sizin
Site tarafından belirlenebilmenizi sağlayan çok küçük dosyalardır. Site ayrıca,
kullanıcılara ilgi alanlarına özel yeni içerikleri ve bilgileri sunmak için de
çerezleri kullanır. Çerezler, birçok internet sitesinde yaygın olarak kullanılır ve
kullanıcıların kişisel bilgilerine bağlı değildir. Eğer tarayıcınızın ayarları tüm
çerezleri reddetmeye programlandıysa Site düzgün olarak çalışmayabilir.
Çerezlerle ilgili daha detaylı bilgi almak için tıklayınız.
• Genç Rondela veya onun reklam ve pazarlama stratejilerini belirleyen
danışmanları ile ifa yardımcıları gibi 3. kişiler, Site’yi kullanımınızı izleyen,
sunduğumuz hizmetleri ve yayınladığımız reklamları özelleştirme imkânı
sağlayan bilgileri toplayan piksel etiketleri (web beacons) gibi standart internet
araçları kullanabilir. Piksel etiketleri (“clear gifs”, ““web işaretleri”” ya da “web
bugs” olarak da bilinir) kendine özgü tanıtıcı işareti olan, çerezlerle benzer
işleve sahip, internet kullanıcılarının çevrimiçi hareketlerini izlemek ya da
çerezlere erişim için kullanılan küçücük şekillerdir. Kullanıcının sabit diskine
kaydedilen çerezlerin aksine piksel etiketleri, internet sitesi ya da e-posta içine
görülmez şekilde yerleştirilmiştir ve yaklaşık olarak bu cümlenin sonundaki
nokta boyutundadır. Piksel etiketleri bazı siteleri ziyaret eden kullanıcıları
saymak ve kullanım şekillerini anlamak için çerezlerin teslim edilmesinde ya
da çerezlerle iletişim kurulmasında kullanılabilir. Site, piksel etiketlerini tanıtım
içerikli (ya da diğer konulardaki) e-postaları ya da bültenleri gönderirken bu
mesajların açılıp açılmadığını ve üzerlerinde işlem yapılıp yapılmadığını
anlamak için de kullanabilir. Ayrıca https://gencrondela.com sitesine başka bir
internet sitesinde gördüğünüz reklam aracılığıyla geldiyseniz, Site isimsiz bir
kimlik numarası alacaktır.
Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı
Genç Rondela; verilen hizmetlerin tam ve eksiksiz sunulabilmesi, daha da
iyileştirilmesi, yeni hizmetler sunabilmek gibi amaçların yanı sıra Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Maddesinin 2. Fıkrası ile 6. Maddenin 3.
Fıkrası’nda belirtilen şartların varlığı halinde de işlenecektir.
Genç Rondela, kişisel verilerinizi:
• İş başvurularınızı değerlendirebilmek;
• İletilerinize konu şikâyet, soru ve görüşlerinizi araştırabilmek ve
cevaplayabilmek;
• Teklif talepleriniz doğrultusunda size özel satış teklifleri ve hizmetleri
hazırlayabilmek, tekliflerimizi iletebilmek;
• Sipariş gereksinimlerinizi daha iyi karşılayabilmek;
47
• Sipariş alımlarınızı gerçekleştirmek ve sipariş hesabınızı yönetebilmek;
• Hizmetlerimizin ifasına ilişkin yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek;
• Veritabanı oluşturarak, listeleme, raporlama, doğrulama, analiz ve
değerlendirmeler yapabilmek, istatistiki bilgiler üretmek ve gerektiğinde gizlilik
koşullarına uymak kaydı ile bunları işin uzmanları ile paylaşabilmek;
• İnternet sitemizi ve diğer iletişim kanallarımızı ne şekilde kullandığınıza dair
analiz yapabilmek ve sizlere daha iyi hizmet için iletişim kanallarımızı size
özgü hale getirebilmek;
• Site’de gördüğünüz reklamları ve içeriğini özelleştirebilmek ve Site’nin
kullanımını kolaylaştırabilmek;
• Ürünlerimizi ve hizmetlerimizi ve bunlara ilişkin kişisel seçim olanaklarınızı
araştırabilmek ve geliştirebilmek;
• Üyelik hesabınızı ve tercihlerinizi yönetebilmek;
• Site’nin kötüye kullanımını ve hileli işlemleri tespit edebilmek ve bunlara karşı
koruma sağlayabilmek;
• Pazar araştırması amacıyla doğrudan veya bu amaçla hizmet alınan iş
ortakları vasıtası ile bizimle paylaşmış olduğunuz iletişim kanalları üzerinden
sizinle irtibat kurabilmek;
• İhtiyaçlarınıza yönelik en uygun ürün ve hizmetleri belirleyerek size daha iyi
hizmet sunabilmek;
• Tarafınızla reklam ve pazarlama çalışmaları paylaşabilmek, fikirlerinize
başvurmak, tarafınıza özel kampanya, ürün veya teklif geliştirebilmek;
• Hizmetlerimizi veya ilgili ürünleri sizlere tanıtabilmek, yeni ürünler, özel teklifler
ve ilgi çekici bulacağınızı düşündüğümüz diğer konular veya ürünler
hakkındaki promosyon niteliğindeki ticari iletişimi sürdürebilmek amaçlarıyla
işlemektedir.
48
Veri Bütünlüğü
Genç Rondela toplanılan verilerin doğru, eksiksiz, güncel ve kullanım
amacına yönelik olmasına büyük önem vermekte ve bu hususta sürekli gelişim
prensibi çerçevesinde çalışmaktadır.
Kişisel Verilerinizin Paylaşılması
Onay alınmaksızın ve/veya kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuatta
belirtilen istisnalar dışında kişisel verilerinizin üçüncü kişilerle
paylaşılamayacağının yasal bir yükümlülük olduğunun farkındayız.
Genç Rondela; yürürlükteki mevzuatın gerektirdiği hallerde, uygulanan
kanunlar, yargı kararları ve işlemleri, celpler ve sair yasal işlemlere riayet
etmek suretiyle ve ayrıca kendi menfaatlerinin haleldar olmasını önlemek,
kendisinin ve çalışanlarının, temsilcilerinin ve Site kullanıcılarının güvenliğini,
haklarını ve meşru menfaatlerini korumak amacıyla, Site’de derlenmiş olan
kullanıcılara ait kişisel bilgileri üçüncü kişilerle paylaşma hakkını saklı tutar.
Genç Rondela, yurtiçinde ve yurtdışında bulunan, çalışanlarımız, anlaşmalı
hizmet sağlayıcılarımız, ürün ve hizmetlerin üretiminde görev alan 3. Kişi
firmalar, yetkili satıcılarımız, faaliyetlerimizi sürdürmekte bize yardımcı olan
tedarikçiler ve iştirakçiler, yetkili idari kuruluşlar ve yasal zorunluluklar
doğrultusunda diğer ilgili kişi ve kuruluşlarla kişisel verilerinizi paylaşabilir.
Verilerinizi paylaştığımız bu firmalar, yürürlükteki mer’i mevzuata tabi olmakla
birlikte kendilerine iletmiş olduğumuz bilgilerin gizliliğini korumak zorundadırlar.
Ancak Genç Rondela, işbu üçüncü kişilerin hukuka aykırı davranışlarından
hiçbir halde sorumluluk üstlenmemektedir.
Hizmet sağlayıcılarımız, veri analizcisi, reklam ajansı, sunucu sağlayıcı, veri
depolama hizmeti sunan şirketler, IT ve sanal güvenlik şirketleri, SMS ya da eposta alt yapı servisleri, müşteri hizmetleri gibi sizlere sunduğumuz hizmetleri
yerine getirebilmemiz için zorunlu olan veya bu hizmetlerin kalitesini
arttırabilmemiz için faydalı olabilen ve her halükarda tamamen gizlilik
anlaşmaları altında çalıştığımız şirketlerdir.
49
Ticari İntikal
Genç Rondela’nın olası birleşme, devralma ve/veya devralınması gibi
malvarlığının devri ve/veya sahiplerinin değişmesi halinde, Site kullanıcılarına
ait kişisel bilgileri ilgili üçüncü şahıslarla paylaşılabilecektir.
Yurtdışına Veri Transferi
İzin alınmak suretiyle Genç Rondela’ya ve/veya üçüncü şahıslara yapılan bilgi
aktarımı, ki bu bilgilerin içinde kişisel bilgiler de bulunabilir, bu verilerin bir
yargı alanından diğerine aktarılmasını da kapsayabilir.
Kişisel verileriniz, ancak verilerin aktarılacağı ülkede yeterli korumanın
bulunması; yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve/veya
ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak
taahhüt etmeleri ve Kurulun izninin bulunması ile aktarılacaktır.
Diğer Esaslar
• Tüm Genç Rondela personeli işbu Gizlilik Politikası’nı bildiklerini ve buna
uymak zorunda olduklarını kabul ve beyan ederler. Genç Rondela, Gizlilik
Politikası’nın ihlali hakkındaki her türlü şikâyeti değerlendireceğini ve bir ihlalin
tespit edilmesi durumunda gerekli işlemleri başlatacağını kabul ve taahhüt
eder.
• Site’de, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, reklam verenler gibi Genç
Rondela’nın sahibi olmadığı üçüncü kişilerin internet sitelerine linkler
(bağlantılar) verilmiş olabilir ve bu durumda Genç Rondela işbu diğer internet
sitelerinin içeriği, verdiği bilgilerin doğruluğu veya bu sitelerin işlevinden hiçbir
şekilde sorumlu değildir.
Bağlantılar iyi niyetle verilmiştir ve Genç Rondela bağlantı verdiği diğer
internet sitelerinde daha sonra yapılan değişikliklerden sorumlu tutulamaz.
Başka internet sitelerine bağlantı verilmesi bu sitelerin Genç Rondela
tarafından desteklendiği anlamına gelmez. Kullanıcının, Site’de bağlantı
verilen reklamlara veya sponsorların düzenlediği çekilişlere veya tanıtımlara
katılımı, bu sitelerle olan bireysel yahut ticari ilişkileri (ki burada, malların ve
hizmetlerin teslimi ve ödemesi dâhil, işbu reklam verenlere ve sponsorlara
50
iradi olarak verdiğiniz her türlü kişisel bilgiler, onlara taahhüt ettiğiniz her türlü
kurallar, şartlar ve akdi beyanlar) tamamen kullanıcının sorumluluğundadır.
Kullanıcı, bu tür ilişkileri, reklam veren ve sponsor firmalar ile bilgi paylaşımı ve
Site’de bu kişilere link verilmiş olması nedeniyle ortaya çıkabilecek zararların
ve mağduriyetlerin, hiçbir şekilde Genç Rondela’nın sorumluluğunda
olmadığını kabul ve taahhüt eder. Ziyaret ettiğiniz tüm diğer internet sitelerinin
yasal ve gizlilik bildirimlerinden haberdar olmanızı ve bunları dikkatle
okumanızı öneririz.
• Genç Rondela, reklam ortağı olan üçüncü kişilere ya da reklam ağlarına
internet sitesi üzerinde reklam gösterme izni verebilir. Bu şirketler ya da ağlar,
reklamları görmek ya da onlarla etkileşime geçmek için kullanılan bilgisayarlar
hakkında bilgi toplamak amacıyla çerezler gibi takip araçları kullanabilirler. Bu
şirketlere ya da ağlara Genç Rondela tarafından hiçbir kişisel bilgi
aktarılmamaktadır.
• Site’de yer alan her türlü bilgi, içerik ile bunların düzenlenmesi ve kısmen
ve/veya tamamen kullanımı konusunda tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları
Genç Rondela’ya aittir.
• Bu Gizlilik Politikasının, Site ile bağlantılı olarak sadece çevrimiçi bilgi toplama
ve yayılması uygulamalarına geçerli olduğunu ve çevrimdışı gerçekleştirilen
herhangi bir uygulamamız için geçerli olmadığını unutmayın.
Kişisel Verileriniz Üzerindeki Haklarınız
Genç Rondela tarafından işlenen kişisel verileriniz ile ilgili olarak, Genç
Rondela’ya (Genç Rondela’nın veri işleyen olduğu hallerde bizzat veri
sorumlusuna) başvurarak;
a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme,
51
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri
bilme,
d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların
düzeltilmesini isteme,
e) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7 nci maddesinde öngörülen şartlar
çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı
üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz
edilmesi suretiyle sizin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara
uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız vardır.
Seçenekler / Vazgeçme
Kullanıcıların aşağıdaki yöntemleri izleyerek tercih yapma ve/veya tercihlerini
değiştirme hakları mevcuttur.
• Site üzerinden sunduğumuz hizmetleri ve faaliyetleri kullanabilmek için
seçimlik olan kişisel verilerinizi paylaşmayı reddedebilirsiniz.
• Bazı hizmetlere erişiminizin mümkün olmayacağını ve/veya Site’ye ait bazı
özellikleri kullanamayacağınızı bilerek ve bu durumu kabul ederek, kişisel
bilgilerinizi paylaşmamayı tercih edebilirsiniz.
• Site’de yer alan bölümlerde paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin
güncellenmesini veya silinmesini ya da bu alanlarda yer alan taleplerinizin
kaldırılmasını talep edebilirsiniz.
• Site’yle ilgili bültenleri ve promosyon nitelikli e-postaları almak istememeniz
halinde, gönderilen e-postaların en altında yer alan “Aboneliği İptal Et” linkine
tıklamak suretiyle bülten ve promosyonlardan haberdar olmaya ilişkin
kaydınızı iptal edebilirsiniz. Ayrıca SMS İletişim izni ile ilgili bir değişiklik
yapmak istediğinizde, size gönderdiğimiz SMS’lerde yer alan “RED ………….
52
yaz …..’e gönder” yönergesini takip ederek ücretsiz olarak bu değişikliği
gerçekleştirebilirsiniz. (Lütfen aşağıda 4 Numaralı Not’u okuyunuz. Okuduktan
sonra bu sarı alanı siliniz.)
• Bazı hizmetlere erişimde ve/veya Site’ye ait bazı özelliklerin kullanımında kimi
sorunlar yaşayabileceğinizi bilerek ve bu durumu kabul ederek, tarayıcı
ayarlarınızı çerezleri silmeye ve/veya reddetmeye ayarlayabilirsiniz.
Kişisel Verilerinizin Güncellenmesi ve Düzeltilmesi
Eğer Genç Rondela ile paylaşmış olduğunuz bilgilerin bir nüshasını almak
isterseniz ya da hakkınızda yayımlanan bir bilginin yanlış olduğunu fark eder
ve düzeltilmesini ya da silinmesini isterseniz, kvkk@gencrondela.com e-posta
adresi üzerinden bizimle iletişime geçiniz.
Bu talebinizin yerine getirilmesi amacıyla, eklenecek ve/veya silinecek
bilgilerle ilgili bir işlem yapmadan önce IT Birimi çalışanlarımız, sizden kişisel
tanımlayıcı bilgileriniz de dâhil olmak üzere kimlik bilgilerinizi ve diğer
ayrıntıları doğrulamanızı isteyebilir.
Talebinizin, orantılılık, veri kalitesi ve makullük ilkeleri çerçevesindeki
değerlendirilmesini müteakiben işbu bilgiler üzerinde değiştirme, düzeltme ya
da hatalı verilerin silinmesi gibi işlemler gerçekleştirilecektir. Bu bağlamda
Site’ye yönelteceğiniz tüm talepler, en uygun zaman içinde ve talebinize en
uygun şekilde yerine getirilmeye çalışılacaktır.
Bu taleplerinizin daha hızlı gerçekleştirilebilmesi ve size daha iyi yardımcı
olabilmemiz için, sizin için hazırlamış olduğumuz KVKK Başvuru
Formu’muzu kullanabilirsiniz.
Kişisel Verilerinizin Güvenliği
Genç Rondela, verilerinizin gizliliğini korumaya önem vermektedir. Genç
Rondela, kontrolü altındaki verilerin kaybı, değiştirilmesi ve farklı amaçlarla
kullanımını engellemek amacı ile uygun güvenlik sistemleri kullanmaktadır ve
ayrıca veri gönderdiğiniz formlarımız, ek güvenlik uygulaması olarak da bilgi
girişlerini şifreleyen, iletim sırasında şifreli bir iletişim kanalı olan 128 Bit SSL
53
(Güvenli Soket Katmanı) ile korunmaktadır.
Söz konusu veriler Genç Rondela’ya ulaştığında, bu veriler güvenlik ve gizlilik
standartlarımıza uygun olarak korunmaktadır. SSL’den yararlanabilmek için
Internet tarayıcınız SSL’i desteklemeli ve tarayıcınızdaki SSL opsiyonları faal
halde bulundurulmalıdır.
Ayrıca, kişisel verilerinizi korumak ve muhafaza etmek için gerekli olduğuna
inandığımız tüm idari tedbirleri de almaktayız. Kişisel verilerinize sadece yetkili
çalışanların hizmetlerimizle ilgili görevlerini yerine getirmek için erişimlerine
izin verilmektedir. Bu bağlamda personellerimiz de gerekli eğitimleri almakta
ve gerekli bilgilendirme sürecinden sonra göreve başlamaktadır.
Ancak her çevrimiçi veri aktarımında olduğu gibi bilgi teknolojileri sektörünün
doğası gereği; Genç Rondela’nın standartları karşılayan seviyede bir güvenlik
düzeyi kurması yetkisiz erişimlerin önüne geçemeyebilecektir.
Bu nedenle Genç Rondela, güvenlik ihlali ya da teknik sorunlardan
kaynaklanan ve işbu Gizlilik Politikası’nda öngörüldüğü şekilde gerçekleşen
hiçbir hasardan ve/veya zarardan mesul değildir. İstenmeyen ve/veya
öngörülmeyen sebeplerden dolayı meydana gelecek bilgi ifşaları nedeniyle
doğacak hiçbir zarar Genç Rondela’nın sorumluluğunda değildir.
Bu noktada Genç Rondela’nın taahhüdü, genel olarak kabul görmüş bir
güvenlik düzeyinden az olmamak üzere Kişisel Verileri Koruma Kurulu
tarafından belirlenen ve her halde uygun bir bilgi güvenliği politikası
sağlamaktır. Bu durum herhangi bir önleyici garanti taahhüdü değildir.
Site’nin güvenliğinin herhangi bir ihlali olduğuna inanmak için nedeniniz
olduğunda lütfen bizimle kvkk@gencrondela.com üzerinden temasa
geçebilirsiniz.
Çerezler (Cookies)
Genç Rondela, deneyimlerinizi geliştirmek için internet sitesinde çerezler
kullanabilir. Kullanılan çerezler vasıtasıyla sisteminizden ve/veya sabit
diskinizden herhangi bir bilgi toplanmaz. Sitemizde isim ve e-posta adresi ile
tanımlanmazsınız bununla beraber ilk girişinizde sayı ve dizinler atanır.
Çerezler, internet ağ sunucusu tarafından tarayıcınız aracılığı ile
bilgisayarınıza yerleştirilen küçük veri dosyalarıdır. Tarayıcınız ve sunucu
arasında bir bağlantı sağlandığında site, çerezler aracılığıyla sizi tanır.
Çerezlerin kullanılma amacı, internet sitesini ziyaret eden kullanıcıya kolaylık
sağlamaktır. Kullanım amaçlarına göre dört çeşit çerez bulunmaktadır: Oturum
Çerezleri, Performans Çerezleri, Fonksiyonel Çerezler ve Reklam ve Üçüncü
Taraf Çerezleri.
Genç Rondela, kendi internet sitesinde oturum çerezleri, performans
çerezleri, fonksiyonel çerezler ve reklam ve üçüncü taraf çerezleri
kullanmaktadır. Oturum çerezleri, kullanıcının internet sitesinden ayrılana dek
tarayıcısında tutulan geçici çerezlerdir. Diğer çerezler ise kullanıcı tarafından
silinmediği sürece kullanıcının tarayıcısında kalan çerezlerdir. Çerezlerin
ömrü, kullanıcının yapmış olduğu tarayıcı ayarlarına bağlı olarak değişiklik
gösterir. (Lütfen aşağıda 8 Numaralı Not’u okuyunuz. Okuduktan sonra bu sarı
alanı siliniz.)
İnternet tarayıcınızdaki ayarları değiştirerek çerezleri kabul veya reddetme
imkanına sahipsiniz. Tarayıcı ayarlarınızı nasıl değiştireceğinizi ya da çerezleri
nasıl sileceğinizi öğrenmek için lütfen tarayıcınızın yönergelerine bakınız.
Lütfen çerezler devre dışı bırakıldığında sitenin bazı özelliklerinin mevcut
olmayacağını dikkate alın.
Daha detaylı bilgi almak için Genç Rondela Çerez Uygulamaları Politikası’nı
inceleyebilirsiniz.
Üçüncü şahıs çerezleri engellemek hakkında bilgileri aşağıdaki internet
sitelerinden öğrenebilirsiniz:
55
Mozilla Firefox
Internet Explorer
Google Chrome
Opera
Safari
İletişim
İşbu Gizlilik Politikası ve/veya Genç Rondela’nın genel gizlilik uygulamaları
hakkındaki her türlü görüşünüzü ve sorunuzu aşağıdaki yöntemlerle bizimle
paylaşabilirsiniz:
E-posta: kvkk@gencrondela.com
veya
Posta: Orta Mah. Özüm Sok. No. 5 Tuzla, İstanbul
Genç Rondela Metal San. ve Tic. A.Ş.
MERSIS: …………………………….
İlgi: Gizlilik Politikaları,
Sözleşme Bütünlüğü
Site kullanıcıları, işbu Gizlilik Politikası’nın herhangi bir hükmünün yetkili bir
mahkeme tarafından geçersiz addedilmesi halinde, bahsi geçen hükümde yer
alan düzenlemeye en uygun ve tarafların gerçek niyetine en yakın etkiyi
yaratan yürürlükteki hükmün geçerli olacağını ve bu durumun işbu Gizlilik
Politikası kapsamındaki diğer hükümlerin yürürlüğünü ve etkisinin bertaraf
etmeyeceğini kabul ve taahhüt etmişlerdir.
56
Uyuşmazlık Çözümleri
Site kullanıcıları ile Genç Rondela arasında doğması muhtemel her türlü
uyuşmazlık ile ilgili olarak şirket politikamız, bu uyuşmazlıkların tarafların
anlaşması ve kullanıcının memnuniyeti ile çözülmesini temin etmektir. Her
türlü konuyla ilgili olarak bizlere internet sitesinde yer alan ilgili bölümden
şikâyet ve taleplerinizi iletebilirsiniz.
Ayrıca dilerseniz uyuşmazlık konusundaki başvurularınızı, arabuluculuk
yoluyla çözümlemek hususunda başvuruda bulunabilirsiniz. Arabuluculuk
hakkınız, hiçbir şekilde diğer hukuki çözüm yollarına başvurma hakkına engel
teşkil etmez.
Bu kapsamda hukuki müracaatlarınızı başvuru konusuna göre bulunduğunuz il
veya ilçedeki Asliye Ticaret Mahkemelerine, bulunduğunu il veya ilçede Asliye
Ticaret Mahkemesi’nin bulunmaması halinde Asliye Hukuk Mahkemesi’ne
yapabilirsiniz.